Masjidil Aqsar. dan Masjidil Al-SakhrahYang berkubah kunung tu ialah Masjidil Al-Sakhrah, dan yang dalam bulatan itulah Masjidil Aqsar.Yang dikiri itulah Masjidil Aqsar sementara yang dikanan itu ialah Masjidil Al-Sakhrah. Jangan keliru.

Comments